Kategorie

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

I

Postanowienia wstępne

 

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem www.e-systemygrzewcze.pl, prowadzony przez Karol Gauden prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Karlos OZE Sp. z o.o. Sp. k., wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 665-302-86-62, REGON 385323288.

 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 

II

Definicje

 

 1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu,której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 2. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Karlos Systemy Grzewcze i Sanitarne Karol Gauden, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 665-147-04-54 , REGON 300847744.

 3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

 4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

 5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym e-systemygrzewcze.pl

 6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

 8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

 9. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

 10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

 11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

 13. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 

III

Ochrona danych osobowych

 

 1. Informujemy, że administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 922) jest firma  Karlos OZE Sp. z o.o. Sp. k

 2. Dane osobowe Kupującego podlegają ochronie zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016r.- ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych - RODO.
  Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich, z pominięciem jednostek współpracujących z  Karlos OZE Sp. z o.o. Sp. k w logistyczno-kurierskich (DPD Strefa Paczki Sp. z o.o.), jak również transakcji płatności (Przelewy24, Santander Consumer Bank S.A.). Klienci maja prawo wglądu w swoje dane, do ich poprawiania, kontroli, oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania lub ich usunięcia, poprzez wysłanie stosownej wiadomości e-mail na adres sklep@karlos.com.pl
  Administrator danych przetwarza następujące kategorie odnośnych danych osobowych:
  - dane kontaktowe;
  - dane dotyczące aktywności na stronie internetowej.;
  - dane dotyczące zamówień w Sklepie Internetowym;
  - dane dotyczące reklamacji, skarg i wniosków;
  - dane dotyczące usług marketingowych, w tym remarketingowych, które mają na celu dotarcie do potencjalnego klienta z najbardziej dopasowaną ofertą handlową.
  Podanie przez Państwa wymaganych danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek świadczenia usług przez administratora danych osobowych za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
  Każdy użytkownik zgodnie z RODO ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych jak również wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

 

 

IV

Wymagania techniczne

 

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

  1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Mozilla, Google Chrome

  2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)

  3. włączona obsługa plików cookies

  4. zainstalowany program FlashPlayer

 

V

Składanie i realizacja zamówień

 

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia udostępnionego na stronie Sklepu lub poprzez wysłanie maila na adres: sklep@karlos.com.pl

 2. Dane wpisywane do formularza muszą zawierać prawdziwe informacje.

 3. Niezbędnym warunkiem realizacji zamówienia jest umieszczenie w formularzu wszelkich danych pozwalających na prawidłową identyfikację Kupującego, w tym w szczególności numeru telefonu i adresu e-mail. W razie podania przez Klienta niekompletnych danych, a także braku możliwości skontaktowania się z Kupującym w ciągu 2-4 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia, Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia do czasu uzyskania kompletnych danych umożliwiających realizację zamówienia.

 4. Po złożeniu zamówienia do klienta zostaje wysłany przez Sklep email z potwierdzeniem złożenia zamówienia wraz z podaniem przewidywanego terminu realizacji oraz kosztów transportu. Przewidywany termin realizacji zamówienia jest uzależniony od dostępności zamawianego towaru lub usługi, o czym Klienta jest informowany w wiadomości email z potwierdzeniem zamówienia.

 5. Przyjecie zamówienia do realizacji rozpoczyna się z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku Sklepu – Santander Consumer Bank S.A. 30 1090 1199 0000 0001 4417 7938 z podaniem numeru zamówienia. Zapłata musi obejmować cały zamówiony towar oraz koszty transportu. W przypadku częściowej zapłaty zamówienie nie będzie realizowane.

 6. Zamówienia nieopłacone w ciągu 10 dni od daty złożenia zostaną automatycznie anulowane przez Sklep.

 7. Odmowa realizacji zamówień przez Sklep może nastąpić gdy zamieszczone przez Klienta w formularzu dane będą niepełne.

 8. W przypadku odbioru własnego towaru przez Kupującego koszty transportu nie będą doliczane.

 9. Czas realizacji zamówień podawany jest w potwierdzeniu złożenia zamówienia i wynosi do 14 dni roboczych, od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji .

 10. Zakupione towary będą dostarczone na koszt Kupującego pod wskazany w formularzu zamówienia adres lub pozostawione w celu samodzielnego odbioru przez Kupującego w sklepie stacjonarnym.

 11. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany asortymentu i cen towarów znajdujących się w Sklepie (nie dotyczy to towarów już zamówionych i potwierdzonych przez Sklep). Sklep zastrzega sobie także prawo przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz przeprowadzania w nich zmian.

 

VI

Ceny towarów i płatność

 

 1. Wszystkie ceny podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.

 2. Podane w Sklepie ceny obowiązują od dnia złożenia zamówienia do dnia jego realizacji.

 3. Klient ma do wyboru następujące opcje płatności:

 1. Płatność przelewem tradycyjnym. Klient po złożeniu zamówienia otrzymuje drogą elektroniczną numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty zamówienie jest przekazywane do realizacji.

 2. Płatność przez systemy: Przelewy24 lub PayU. Płatność odbywa się natychmiast, a obsługa sklepu informuje klienta o potwierdzeniu zakupu towaru.

 3. Wpłaty za zamówienie należy dokonać na konto w Santander Consumer Bank S.A. 30 1090 1199 0000 0001 4417 7938.

 

VII

Dostawa i transport

 

 1. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

 2. Koszt przesyłki pokrywa Klient.

 3. Koszty dostawy są wskazywane Klientowi w trakcie składania zamówienia.

 4. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

 5. Przy odbiorze towarów Kupujący jest zobowiązany sprawdzić towar.

 6. W przypadku stwierdzenia widocznych uszkodzeń w czasie odbioru towaru należy sporządzić protokół uszkodzeń w obecności kuriera i odmówić przyjęcia towaru.

 

VIII

Reklamacja i zwroty

 

 1. Sklep odpowiada wobec kupującego będącego konsumentem za wady towarów – niezgodność z umową towarów zakupionych w Sklepie na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. Z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.) i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827). W zakresie kupujących nie będących konsumentem Sklep ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
   

 2. Klient w terminie 14 dni od otrzymania towaru może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny, zgodnie z art.27 ust. 1 z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827)
   

 3. Do zachowania 14 dniowego terminu wskazanego w pkt. VII ppkt. 2 należy wysłać na adres email sklepu wypełniony formularz zwrotu. (Kliknij aby pobrać)
   

 4. W przypadku zwrotu towaru prosimy o przesłanie go na adres Karlos OZE Sp. z o.o. Sp. k. , ul. Jana Pawła II 82, 62-510 Konin z wydrukowanym i ręcznie wypełnionym formularzem zwrotu wraz z fakturą VAT lub paragonem.
   

 5. Zwracany towar nie może być używany i musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu producenta.

 6. Nie przyjmujemy towaru wysłanego za pobraniem w ramach wymiany i zwrotów. Koszt przesyłki zwrotnej ponosi kupujący.

   

 7. W przypadku uszkodzenia zamówionego towaru w czasie transportu do klienta lub przesłania produktów z wadą fabryczną klient może odesłać zakupiony produkt. Reklamowany produkt klient przesyła na swój koszt na adres Karlos OZE Sp. z o.o. Sp. k., ul. Jana Pawła II 82, 62-510 Konin wraz z kopią dokumentu potwierdzającego sprzedaż (faktura VAT, paragon) oraz formularzem reklamacji. (Kliknij aby pobrać)

 8. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane po spełnieniu warunków określonych w Pkt. VII ppkt. 6 niniejszego regulaminu.

 9. Sprzedający ponosi względem Klientów będących konsumentami odpowiedzialność przez 2 (dwa) lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową (zamówieniem), zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.).

 10. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni licząc od dnia ich zgłoszenia. Jeżeli dane w reklamacji lub informacje wymagają uzupełnienia klient zobowiązany jest niezwłocznie je uzupełnić. Klient ma świadomość, że czas na uzupełnienie przez niego reklamacji może wpłynąć na termin rozpoznania reklamacji. Nadużywanie prawa przez Klienta w tym zakresie stanowi nadużycie prawa i nie korzysta z ochrony.

 11. W razie niezajęcia przez Sklep żadnego stanowiska w przedmiocie zgłoszonej przez Klienta reklamacji w terminie 14 dni licząc od daty zgłoszenia, przyjmuje się, iż reklamacja została uznana przez Sklep za zasadną.

 12. Jeżeli reklamacja zostanie pozytywnie rozpatrzona to w pierwszej kolejności Sklep będzie uprawniony do wymiany towaru wadliwego na nowy wolny od wad albo usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową będzie niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów. Dopiero, gdy wymiana na towar nowy wolny od wad będzie niemożliwa, Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny reklamowanego towaru oraz kosztów dostawy, lub po wyrażeniu zgody przez Klienta, sprzeda inny dostępny w sklepie towar.

 13. W przypadku zgody Klienta na wymianę towaru zgodnie z pkt. 7 koszt ponownej dostawy towaru ponosi Sklep.

 14. Reklamacje zgłaszane po upływie dwóch lat od dnia dostawy towaru nie podlegają rozpatrzeniu. W przypadku klientów nie będących konsumentami termin zgłoszenia wynosi jeden rok.

 

IX

Postanowienia końcowe

 

 1. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym wymaga każdorazowego zaakceptowania postanowień niniejszego regulaminu w brzmieniu z dnia złożenia zmówienia. W przypadku dokonywania zamówień w formie e-mail w treści wiadomości musi znajdować się oświadczenie potwierdzające zapoznanie się z regulaminem i jego akceptację.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w przypadku:

  1. zmian przepisów prawa

  2. zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego regulaminu

  3. zmiany warunków technicznych związanych z funkcjonowaniem Sklepu w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym

  4. gdy będzie to zmierzało do uatrakcyjnienia funkcjonowania Sklepu i jakości świadczonych usług

 3. W sprawach nieregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

 

ⓒ 2020 Karlos - Systemy grzewcze
Projekt i wykonanie Novum

Moje konto
Kategorie
Dla kupujących
zamknij

Ta strona wykorzystuje pliki cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Pliki te wykorzystywane są do gromadzenia statystyk odwiedzin naszej witryny. Kliknij tutaj aby przeczytać więcej Close